Verbeterplan leesonderijs

Laat een verbeterplan uitvoeren waarbij er eerst een nulmeting (QuickScan) van het totale leesonderwijs gemaakt wordt. Vervolgens volgt er een advies. Met dat advies kan de school beslissen om over te gaan tot een plan van aanpak en vervolgens een begeleidingstraject te volgen.