Werken vanuit leerlijnen in groep 3

 

Groep 3 is een specifieke groep wat betreft het leren lezen. In deze groep is er veel aandacht voor het aanvankelijk leesonderwijs. Bij de aanvankelijk leesaanpak wordt er gewerkt met een programma waarin naast instructie van letters en leeshandeling, van het begin af aan functionele en motiverende lees- en schrijfopdrachten onderdeel uitmaken. Uit de methode wordt alleen gebruikt wat ten dienste staat van het leren lezen. De huidige methode wordt als bronnenboek gebruikt en de leerlijn lezen zal gevolgd worden.

Als deze aanpak een te grote stap is om het leesonderwijs in groep 3 vorm te geven, kan er ook gekozen worden om de methode te volgen, maar hier samen kritisch naar te kijken. We gaan hier dan in drie bijeenkomsten mee aan de gang. In de eerste bijeenkomst gaan we in gesprek over de huidige leesaanpak en kijken we wat is wel of juist niet effectief binnen het leesaanbod in groep 3 is (zoals hieronder beschreven bij bijeenkomst 1). De tweede bijeenkomst zullen we dan concreet de methode erbij pakken en kijken wat uit de methode gebruikt kan worden en wat er weggelaten kan worden. In de derde bijeenkomst gaan we in op interventies aan de hand van data en observaties (zoals hieronder beschreven bij bijeenkomst 3).

 

Bijeenkomst 1

 • Wat zijn wel of niet effectieve aanpakken in groep 3?

 • U leert hoe u weer eigenaar wordt van het leesonderwijs

 • U scheidt de ballast van hetgeen er werkelijk toe doet

 • Eigen methode aanvankelijk lezen als bronnenboek

 • Start maken met "effectief aanvankelijk lezen"

 

Bijeenkomst 2

 • Verdieping “effectief aanvankelijk lezen”

 • Uitgangspunten "effectief aanvankelijk lezen

 • Leesomgeving

 • Rijk boekenaanbod

 • De kracht van voorlezen

 • Klassenmanagement

 

Observatie + nagesprek met de leerkracht

 

Bijeenkomst 3

 • Het toetsen van leesvaardigheid

 • Het 3 lagenmodel

 • Interventies inzetten aan de hand van data en observatie

 • Differentiatie bij lezen: wat doen we met de plus en de risico leerlingen?

 • Hoe ga ik om met kinderliteratuur?

Indien er geen startbijeenkomst voor het hele team gevolgd is dan zal dit traject starten met een startbijeenkomst voor de leerkrachten van groep 3.